Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni

Admitere aprilie 2024 - iulie 2024

Documente pentru organizarea admiterii:

– Dispoziția DGMRU nr. II/11816/19.04.2024;

– Model cerere înscriere școli postliceale;

– Model declarație confirmare condiții și criterii de recrutare;

– Anexa nr. 1 – Locuri școli;

– Anexa nr. 2 – Metodologie atribuire cod unic;

– Anexa nr. 3 – Adeverință medicală și consimțământ informat;

– Anexa nr. 4 – Model tabel candidați;

– Anexa nr. 5 – Centre zonale de selecție;

– Anexa nr. 6 – Model consimțământ solicitare extras cazier judiciar;

– Anexa nr. 7 – Instructaj candidați;

– Anexa nr. 8 – Model angajament și declarație;

– Anexa nr. 9 – Model listă repartiție candidați în funcție de limba străină;

– Anexa nr. 10 – Model cerere redistribuire candidați minorități;

– Anexa nr. 11 – Model borderou primire foi răspuns;

– Anexa nr. 12 – Model borderou rezultate candidați probă evaluare cunoștințe;

– Anexa nr. 13 – Model listă rezultate candidați probă evaluare cunoștințe;

– Anexa nr. 14 – Model contestație;

– Anexa nr. 15 – Model listă provizorie cu rezultatele parțiale la probele de concurs.

Număr de locuri

 locuri alocate din care:

 •  350 locuri alocate Jandarmeriei Române (dintre care 3 alocate  persoanelor de etnie romă și 3 alocate persoanelor de alte minorități);

     *  În funcţie de cererile de înmatriculare aprobate candidaţilor beneficiari ai prevederilor Ordinului MAI nr. 35/2014 și Ordinului MAI nr. 108/2014, pot surveni modificări ale locurilor scoase la concursul de admitere.

Durata studiilor: 1 an

Criterii de recrutare

Pentru a participa la concursul de admitere în Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni (formă de învăţământ cu frecvenţă) persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

Condiţii legale de recrutare:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic
  (Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în Instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
  (Dovada îndeplinirii condiţiei se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice:

 1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 2. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (Verificarea cerinţelor se realizează cu ocazia examinării medicale);
 3. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 4. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
 5. să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B.

5.1. dacă elevii nu vor obține permisul de conducere categoria B până la încheierea cursurilor, nu vor participa la examenul de absolvire, respectiv nu vor dobândi certificat de competenţe, grade militare şi nici repartiţie în vreo unitate a M.A.I.
5.2. în situaţia obţinerii permisului de conducere categoria B ulterior, examenul de absolvire poate fi susţinut exclusiv cu seria urmatoare de elevi. În situaţia nepromovării examenului de absolvire şi a neobţinerii permisului de conducere categoria B, candidatul este obligat sa plătească cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării.

Conținutul dosarului

     Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor întocmi dosarul la sediile unităților de jandarmi.

     Cererea-tip de înscriere prevăzută în anexa la Dispoziția-cadru nr. II/11817/2024 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în unitățile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic la adresa de email a unitaţii de recrutare (unităţiile Jandarmeriei Române din judeţul de domiciliu).

Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, trebuie să conţină următoarele documente:

     Dosarele de recrutare ale candidaților constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituțiile de învățământ, trebuie să conțină următoarele documente:
a) cererea de înscriere (va fi descărcată de pe website-ul unității de recrutare și completată olograf) (vă rugăm să nu trimiteți cererile de înscriere pe adresa de e-mail a școlii) și CV Europass;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată), astfel:

  1. Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului în curs: diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată).                               
  2. Pentru candidații care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoțiile anterioare anului 2021:
  • copia diplomei echivalente obținute în străinătate;
  • traducerea legalizată a diplomei echivalente;
  • atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare și / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și, dacă este cazul ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată);
d) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului / soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă și copie legalizată);
e) autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului;
f) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar – consimțământ privind solicitarea extrasului de pe cazierul juduciar;
g) o fotografie color 9×12 cm (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuai recrutarea, scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);
h) adeverință medicală privind concluziile examinării medicale efectuate, cu avizul „APT” pentru admitere în unități MAI”, însoțită de consimțământul informat;
i) declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;
j) copie de pe permisul de conducere categoria B, dacă deține la data întocmirii dosarului de recrutare ( să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B).

Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului în curs:
– diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate.

Atenţie: Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară (descarcă pdf) pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legii, care să ateste etnia de apartenență a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Atenție

NU SE ACCEPTĂ DEROGĂRI DE LA NICI UN CRITERIU!

CANDIDAŢII CARE AU PROMOVAT CONCURSUL DE ADMITERE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT NU TREBUIE SĂ AIBĂ CALITATEA DE MEMBRU AL VREUNUI PARTID POLITIC SAU ORGANIZAŢII CU CARACTER POLITIC!

Consultați periodic site-ul școlii și al unității de recrutare pentru a fi la curent cu noutățile privind admiterea!